Divisional Secretariat Offices

Other Names
AG Office Akkaraipattu,Divisional Secretariat-Akkaraipattu,'Akkaraipattu Pradeshiya Lekham Karyalaya'
Address
Akkaraipattu
City
Akkaraipattu
Phone Number
Other Names
AG Office Akmeemana,Divisional Secretariat-Akmeemana,'Akmeemana Pradeshiya Lekham Karyalaya'
Address
Akmeemana
City
Akmeemana
Phone Number
Other Names
AG Office Akurana,Divisional Secretariat-Akurana,'Akurana Pradeshiya Lekham Karyalaya'
Address
Akurana
City
Akurana
Phone Number
Other Names
AG Office Alayadivembu,Divisional Secretariat-Alayadivembu,'Alayadivembu Pradeshiya Lekham Karyalaya'
Address
Alayadivembu,Akkaraipattu
City
Akkaraipattu
Phone Number
Other Names
AG Office Ambagamuwa Korale,Divisional Secretariat-Ambagamuwa Korale,'Ambagamuwa Korale Pradeshiya Lekham Karyalaya'
Address
Ambagamuwa Korale, Ginigathena
City
Ginigathhena
Phone Number
Other Names
AG Office Ambalangoda,Divisional Secretariat-Ambalangoda,'Ambalangoda Pradeshiya Lekham Karyalaya'
Address
Galle Road, Ambalangoda
City
Ambalangoda
Phone Number
Other Names
AG Office Ambalantota,Divisional Secretariat-Ambalantota,'Ambalantota Pradeshiya Lekham Karyalaya'
Address
Ambalantota
City
Ambalantota
Phone Number
Other Names
AG Office Ambangangakorale,Divisional Secretariat-Ambangangakorale,'Ambangangakorale Pradeshiya Lekham Karyalaya'
City
Ambangangakorale
Phone Number
Other Names
AG Office Anamaduwa,Divisional Secretariat-Anamaduwa,'Anamaduwa Pradeshiya Lekham Karyalaya'
Address
Anamaduwa
City
Anamaduwa
Phone Number
Other Names
AG Office Angunakolapelessa,Divisional Secretariat-Angunakolapelessa,'Angunakolapelessa Pradeshiya Lekham Karyalaya'
Address
Angunakolapelessa
City
Angunakolapelessa
Phone Number